ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 2024 Г. НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ББК "ПЪТИЩА"

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ 

НА 

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“ 


на основание чл.15 от Устава на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“, във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква


РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА

  на 

11.04.2024 г. в 11:00 часа

в гр. София

Хотел Форум, зала „ Централ“

бул. ”Цар Борис III” № 41.

Дневният ред за провеждане на Общото събрание е изпратен на членовете на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място.Пълномощно за общо събрание:

 Свали