22-И-030 от 14.06.2022 ПИСМО ДО НС

                                                                                                                                                            ДО НИКОЛА МИНЧЕВ

                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                                                                            НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

                                                                                                                                                            гр. София, пл. „Народно събрание“ №2


            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,


Управителният съвет на Българска Браншова Камара „ПЪТИЩА“ е крайно обезпокоен от изнесената в публичното пространство информация, относно неосигурените средства за разплащане на Държавата с пътните фирми. Става ясно, че в актуализацията на бюджет 2022 г. не се предвиждат средства за изпълнение на поетите ангажименти с Решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник, бр. 32 от 26.04.2022 г.. за разплащане на старите задължения и обезпечаване на довършването на започнатите ремонти по над 270 участъка от Републиканската Пътна мрежа на територията на цялата страна.

Към настоящият момент Агенция „Пътна инфраструктура“ е разплатила зимното поддържане и само 50 % от дължимите средства по изпълнените дейности.

Сключените споразумения през Ноември месец миналата година предвиждат след 30.06.2022 г., пътните фирми да получат правото да потърсят по съдебен път главниците, ведно със законоустановените лихви и да предявят претенции за пропуснати ползи. Подобни действия ще бъдат породени единствено и само от действията и бездействията на изпълнителната власт и ще натоварят допълнително бюджета на държавата с разходи в размер на над 150 млн. лв.

В същото време, както в първоначалния вариант на бюджета, така и в предлаганата актуализация няма предвидени средства за разплащане на изграденото и продължаване на строителството на ключови за развитието на икономиката на Северна България нови участъци от Автомагистрала „Хемус“ и по направлението Видин – София. Подобна политика ще обрече на допълнителна деградация и липса на икономическа перспектива, цели региони, които и сега са най-бедните в целия Европейски Съюз.

Ситуацията, в която Държавата поставя Пътния бранш е необяснима и неприемлива. Последствията от неспазването на Решението на Народното събрание, ще доведе до прекратяване на ремонтните дейности и увеличаване на критичните пътни участъци. Поддържането на Републиканската пътна мрежа е от значение за Националната сигурност на Република България. На прага сме на сезона с най-интензивно движение по Републиканската пътна инфраструктура и ако се спре , поради липса на финансиране дейността по текущ ремонт и поддържане, много пътни участъци ще останат в катастрофално състояние, което ще бъде предпоставка за ПТП и загуби на човешки животи.

Вече една година ББК „Пътища“ с писма, срещи и проведени протести изразява и информира за сериозните проблеми в Сектора. Казусите не се решават и не се вземат конкретни решения мерки. Очакваме да бъде взето под внимание факта, че през есента вече ще бъде късно за въвеждане на пътната инфраструктура в добро експлоатационно състояние.

В ситуация на галопираща инфлация, поскъпване на строителните материали, високи цени на електроенергията и горивата, както и войната, Държавата не само, че не подкрепя един от структуроопределящите отрасли, но и с отхвърлянето в Народното събрание на решението за промени в ЗОП, с които се даваше възможност за въвеждане на методика за индексация на цените в строителството, обрича компаниите на декапитализация.

Забавянето на разплащанията от страна на Държавата води след себе си до драстични затруднения в бранша и контрагентите, което обрича на фалит и невъзможност да посрещат своите разходи стотици фирми.

Управителният съвет на ББК „Пътища“, се обръща към Народното събрание и всеки един от народните представители да осъзнаят своя граждански дълг и да предприемат навременни действия по решаването на всички проблеми в пътно-строителния бранш. Апелираме в предстоящата актуализация да бъдат предвидени необходимите средства за обезпечаване изпълнението на Решението на същото това Народно Събрание. В противен случай отговорността за пагубното състояние на инфраструктурата на Република България и вливането на стотици български граждани в социалната системата ще бъде Ваша.

В случай на липса на адекватна реакция на поставените проблеми си запазваме правото да предприемем всички разрешени от закона да действия, които да защитят живота и здравето на гражданите на нашата Родина!ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“