22-И-060 от 29.11.2022 ПОЗИЦИЯ


                                                                                                                                                                                                              Изх. № 22 – И – 060 /29.11.2022 г.


ПОЗИЦИЯ


Управителният  съвет на Българска браншова камара „Пътища“ приветства решението на Конституционния съд по конституционно дело № 10/2022 г., с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. Произнасянето на една от най-важните институции в държавата, политически независим орган, чиято основна цел е да защитава върховенството на Конституцията на Република България,  е доказателство за правотата на компаниите от пътно-строителния бранш, които вече повече от година защитават с всички способи законността на извършените дейности по договорите за текущ ремонт и поддържане на Републиканска пътна мрежа. 

Държавата в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ следва незабавно да разплатят своите задължения възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на издаването на решението на Народното събрание. 

Повече от една година  Българска браншова камара „Пътища“ информира за колапса в пътно-строителния сектор, който е продиктуван от задълженията на Държавата към бранша и липсата на конкретни срокове и решения. 

Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“ апелира, в най-спешен порядък държавата да се съобрази с решението на Конституционния съд и да пристъпи към уреждане на възникналите проблеми и финансови задължения.
Управителен съвет

на Българска Браншова Камара „Пътища“