ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА