Станете част от най-голямата строителна общност в България

Заявете членство онлайн


Приложение

към чл.7 от Устава!

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В ББК – ПЪТИЩА

 1. Предметът на дейност, отразен във фирмената регистрация на кандидатите, да е свързан с пътното дело: обучение, консултации, надзор, проектиране, офериране, строителство, ремонт, експлоатация и поддържане на пътища и пътни обекти, включително пътни и попадащи в обхвата на пътя съоръжения, транспортни обекти от всякакъв характер, както и търговска дейност свързана с горепосочените видове работи съгласно чл. 2 (2) от Устава.
 2. Кандидатите да могат да демонстрират опит чрез свои реализации по регистрирания предмет на дейност.
 3. Оборудване:
  • Офис техника вкл. Софтуер
  • Строителни машини
  • За ремонт и поддържане на пътища и съоръжения
  • Лаборатории
 4. Производствени мощности
  • Кариери
  • Асфалтови стопанства
  • Бетонови стопанства
  • Собствени жп перони и кейови площи
  • Складови стопанства
 5. Персонал – квалификация на ръководството на фирмите кандидати да отговаря на строителен инженер по пътното или железопътното строителство и да има сериозен доказан управленчески опит. В случай на друга специалност, различна от строителната да се докаже опит от 5 години в пътното дело.
 6. Кандидатите да предоставят декларация за липса на обстоятелства в съответствие със ЗОП, а именно:
  • Че не е обявен в несъстоятелност и /или ликвидация;
  • Че не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност; Че не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията;
  • Че не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
  • Че не е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
  • Че няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  • Че не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда.