Станете част от най-голямата строителна общност в България

Заявете членство онлайн

УСТАВ

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


СЪЩНОСТ

Чл.1.(1). Българската браншова камара “Пътища”, наричана по-нататък Браншова камара е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и смесени дружества и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност в областта на пътното дело. В Браншовата камара могат да членуват държавни учреждения и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, но могат да и съдействат за постигане на нейните задачи.

(2). В Браншовата камара не могат да членуват политически партии и движения.

(3). Браншовата камара извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на този Устав, в изпълнение на решенията на органите й за управление и при спазване на законите на Република България.

(4). Съществуването на Браншовата камара не е ограничено със срок.


УСТРОЙСТВО

Чл.2.(1). /Изм.с Решение от 1 6 .09.2020г./ Българската браншова камара “Пътища” с равностойно изписване на наименованието Bulgarian Branch Chamber “Roads” е юридическо лице със седалище гр. София, п.к. 1606, с адрес на управлението: Столична община, район ”Красно село”, бул.”Македония” № 12, ет. 2 , офис 2.

(2). Съществуват три секции:

 • Строителство и експлоатация;

 • Консултантска и проектантска дейност;

 • Търговска дейност.

(3). Браншовата камара може да открива клонове.


ЦЕЛ

Чл.3. Браншовата камара:

 1. Представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни организации.

 2. Съдейства за развитието на конкурентна пазарна среда в пътното дело.

 3. Обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност.

 4. Представлява и защитава интересите на работодателите на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнища.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.4. За постигане на своите цели Браншовата камара:

 1. Поддържа контакти с компетентни държавни органи, като издава становища по проекти за закони и подзаконови актове, отнасящи се до пътното строителство, управление и развитие на пътната мрежа и инфраструктурата около тях.

 2. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове.

 3. Участва в работата на консултативните съвети към държавните органи.

 4. Проучва условията за интензивен граждански и стопански обмен и възможностите за участие в него на стопанските субекти.

 5. Подпомага членовете си при воденето на преговори и сключването на сделки, защита от неправомерни действия и извършва други дейности в съответствие с целите си.

 6. Въвежда и поддържа нови системи, форми и методи за обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на своите членове.

 7. Съдейства за:

а/ разкриване на икономически резерви за обновяване и преустройство на стопанската дейност в бранша;

б/ възстановяване на стари икономически връзки в областта на пътното строителство и създаване на нови връзки в страната и чужбина;

в/ усвояване и приложение на постиженията на техническия и технологичен прогрес във всички отрасли на бранша;

г/ създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;

д/ установяване отношения на лоялна конкуренция и търговска етика;

е/ развитие на социалния диалог и установяване на съвременни индустриални отношения;

ж/ организиране и участие в международни и вътрешни панаири, изложби, конференции и други мероприятия.


II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. За осъществяване на целите си Браншовата камара извършва следните дейности:

 1. Прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки, консултации и обучение.

 2. Подпомага информационния обмен, включително чрез осигуряване на достъп до интернет.

 3. Извършва посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

 4. Посредничи за преодоляване на спорове между стопански субекти и разрешаването им включително чрез търговско арбитриране.

 5. Посредничи между синдикати и работодатели при сключване на колективните трудови договори.

 6. Посредничи при възникване на колективни и индивидуални трудови спорове и съдейства за разрешаването им.

 7. Участва като представител на своите членове и изразител на интересите на работодателите в системата на тристранното сътрудничество в отрасъл “Строителство”.

 8. Предприема инициатива за защита на правата и интересите на членовете си при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи.

 9. Подпомага стопанската дейност на членовете си, като:

 • атестира фирмите за извършване на строителство в България и чужбина;

 • съдейства на своите членове при провеждането на търгове и при кооперирането им за съвместно участие в търгове или пряко договаряне за изпълнение на крупни обекти в страната и чужбина;

 • подпомага със свои експерти провеждането на търгове в пътното строителство;

 • издава референции на свои членове за тяхната дейност.

 1. Осигурява квалифициран превод на ръководства за международно договаряне, изискванията на супервайз e рите и инвеститорите при участие в пътното строителство в страната и чужбина.

 2. Установява и поддържа връзка със сродни съюзи, асоциации и камари в чужбина; организира срещи на членовете си с представители на деловите среди в чужбина.


III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


ЧЛЕНСТВО

Чл.6.(1). Членуването в Браншовата камара е доброволно. Членовете могат да бъдат лицата по чл.1, които са съгласни с Устава й и отговарят на критериите, утвърдени от ОС.

(2). Членовете на юридически лица - колективни членове се ползват от дейността и имат права на членове на Браншовата камара.

(3). Членовете на Браншовата камара запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

(4). Членствените правоотношения възникват при:

 1. Приемане;

 2. Сливане и вливане.


ПРИЕМАНЕ

Чл.7.(1). /Изм.с Решение от 23.04.2014 г./ Нови членове на Браншовата камара се приемат, при едновременно наличие на следните предпоставки:

 • Отговарят на Критериите за приемане на нови членове;

 • Депозирано писмено заявление за членство до УС, в което заявяват съгласието си с Устава на Сдружението;

 • Документ за платена встъпителна вноска.


Заявлението за членство се разглежда на първо заседание на Управителния съвет след постъпването й.


(2). Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

(3). Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на Браншовата камара по реда на чл.25 от Устава.


ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.8. Членовете на Браншовата камара имат право:

 1. Да участват в нейните органи на управление.

 2. Да поставят пред нея въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие.

 3. Да се ползват от имуществото и резултатите от нейната дейност.

 4. Да искат нейното съдействие в защита на интересите си.

 5. Да бъдат информирани за дейността на Браншовата камара и да присъстват на заседания на Управителния и Контролния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес. В тези случаи Управителният и Контролният съвет са длъжни да уведомяват своевременно заинтересованите.

 6. Да уведомяват Контролния съвет за противозаконни и противоуставни действия на органите за управление на Браншовата камара.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.9.(1). Членовете на Браншовата камара са длъжни:

 1. Да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на Браншовата камара.

 2. Да съдействат за постигане на нейните цели и за изпълнение на задачите й.

 3. Да правят имуществени вноски.

 4. Да предоставят сведения, необходими за постигане на нейните цели и за изпълнение на задачите й. Членовете предоставят и актуализирани сведения на всеки шест месеца за своята регистрация и дейност, които съдържат данните по Приложението към чл.9, ал.1, т.4.

 5. Да отговарят до размера на имуществените си вноски за задължения на Браншовата камара.

(2). За неизпълнение на задълженията по предходната алинея, Управителният съвет може да прави бележки и предупреждения за изключване. За непредоставяне на информацията по ал.1, т.4, изр.2, членовете на Камарата могат да бъдат глобявани от 20 лв. до 50 лв. с решение на УС, както и да не бъдат включвани в официални представяния и мероприятия на Сдружението.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.10. Членството се прекратява:

 1. При напускане - с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено най-малко шест месеца по-рано.

 2. При прекратяване на юридическото лице, съответно със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на Браншовата камара.

 3. При изключване.

 4. При отпадане поради невнасяне на имуществените вноски и системно неучастие в дейността на Браншовата камара.

 5. При прекратяване на Браншовата камара.

 6. При неизпълнение на изискуемите критерии.


ИЗКЛЮЧВАНЕ

Чл.11.(1). Член на Браншовата камара може да бъде изключен от Управителния съвет, когато нарушава грубо или систематически задълженията си или уронва престижа й.

(2). /Изм. с Решение от 28.11.2008 г./ Редовен член на камарата се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет при незаплащане на членския внос до 30 ноември на съответната година.

(3). Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание по реда на чл.25 от Устава.

(4). Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесените имуществени вноски.


ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БРАНШОВАТА КАМАРА

Чл.12. Правоприемниците на член на Браншовата камара след неговото преобразуване, могат да станат нейни членове, като й съобщят писмено за това си желание и за съгласието си с Устава й, без да е необходимо да бъдат приемани по реда на чл.7.


IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


А. Общо събрание /ОС/

Б. Управителен съвет /УС/

В. Председател на УС

Г. Контролен съвет /КС/


А. ОБЩО СЪБРАНИЕ


СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13.(1). Общото събрание на Браншовата камара се състои от всички нейни членове.

(2). Членът - юридическо лице участвува в Общото събрание със свой представител - физическо лице. То удостоверява това си качество със съдебно удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и пълномощно за физическо лице, когато то не представлява юридическото лице.


ПРАВОМОЩИЯ

Чл.14. Общото събрание на Браншовата камара:

 1. Изменя и допълва Устава на камарата.

 2. Избира и освобождава Управителния и Контролния съвет и контролира тяхната дейност.

 3. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Браншовата камара, за обявяването й в ликвидация и определя за ликвидатор Управителния съвет или избрано от него лице.

 4. Заедно с решението за прекратяване, приема решение за разпределение на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията.

 5. Заменя членовете на Управителния и на Контролния съвети, преди изтичане на срока, за който са избрани.

 6. /Изм. с Решение от 26.11.2008г./ Взема решение за смяна наименованието на Браншовата камара.

 7. Приема основните насоки за дейността на Браншовата камара.

 8. Взема решения относно дължимостта и размера на имуществените вноски.

 9. Приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвети.

 10. Приема бюджета на Браншовата камара.

 11. Изменя и отменя решения на Управителния и Контролния съвети.

 12. Решава всички въпроси, решаването на които не е предоставено на други органи.

 13. Взема решения по предложения на УС за управленческата структура на Браншовата камара.

 14. Приема критерии за членство в камарата.


СВИКВАНЕ

Чл.15.(1) . Общото събрание се свиква от Управителния съвет редовно най-малко веднъж на една година в населеното място, в което се намира седалището на Браншовата камара.

(2). /Изм. с Решение от 1 6 .09.2020г./ Управителният съвет е длъжен да свиква и извънредно Общо събрание по искане на 1/3 от членовете на Браншовата камара в едномесечен срок от постъпването на искането. Ако в този срок Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Браншовата камара по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3). Извънредно Общо събрание може да бъде свикано от Управителния съвет, по искане на Контролния съвет.

(4). /Нова, приета с Решение от 1 6 .09.2020г./ Свикването се извършва чрез покана, която се изпраща по електронна поща, чрез куриер, друга пощенска услуга или връчена лично на всеки член на Общото събрание, и бива поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Браншовата камара. Поканата за свикване на Общото събрание не се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) /Нова, приета с Решение от 1 6 .09.2020г./ Времето от изпращането на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.


ПОКАНА

Чл.16.(1) . /Изм. с Решение от 1 6 .09.2020г./ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(2). /Изм. с Решение от 1 6 .09.2020г./ В поканата се посочва изрично, че ако не се яви необходимият брой членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.


КВОРУМ

Чл.17. Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Браншовата камара. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.


ЗАСЕДАНИЕ

Чл.18.(1). Заседанието на Общото събрание се ръководи от избрано от него бюро.

(2). За заседанието се води протокол, който се подписва от членовете на бюрото.


РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19.(1). Решенията на Общото събрание се вземат при явно гласуване, с обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно. Решенията по чл.14, т.1, 3, 4 и 6 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

(2). Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в поканата.


ПРАВО НА ГЛАС

Чл.20.(1). Всеки член на Браншовата камара има право на глас.

(2). Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително.

 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3). Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


СЪСТАВ

Чл.21.(1). Управителният съвет се състои от не по-малко от 5 членове, които се избират от Общото събрание за срок до 3 години. При изтичане на мандата до влизането в длъжност на новия УС, старият УС продължава да изпълнява функциите си.

(2) . /Нова, приета с Решение от 16.09.2020г./ УС се състои от физически лица, както следва: Председател на УС, Зам.Председатели и членове. Те отпадат от състава на УС при прекратяване на посоченото представителство или фактическа невъзможност да упражняват функциите си в продължение на повече от шест месеца, както и по заявено собствено желание. Тези обстоятелства се констатират с мотивирано решение на УС, който продължава да функционира в намален състав до избирането на съответни нови членове. В случаите по предходното изречение дружеството/търговецът, когото е представлявал отпадналият, има правото да предложи на следващото ОС замяната му в УС от друг свой представител.

(3) . /Нова, приета с Решение от 1 6 .09.2020г./ Председателят и членовете на УС се избират за такива в качеството им на представители на редовните членове на камарата.

(4) . /Нова , приета с Решение от 1 6 .09.2020г./ УС не може да включва повече от един представител, на който и да е член на камарата. Холдингови структури или свързани лица по смисъла на Търговския закон не могат да имат повече от един представител в УС.

(5). /Изм. с Решение от 16.09.2020г., стара ал.2./ Управителният съвет избира от своя състав Председател и Заместник-Председатели по един за всяка една от секциите по чл. 2 (2).

(6). /Изм. с Решение от 16.09.2020г., стара ал.3./ Не могат да бъдат избирани в Управителния състав:

а/ лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;

б/ членовете на ръководни органи на политически партии и движения;

в/ обявените в несъстоятелност;

г/ лица, които се намират в брак, родство по права линия или братя или сестри с член на Управителния или Контролния съвети;

д/ свързани лица по търговския закон.

(7). /Изм. с Решение от 16.09.2020г., стара ал.4./ Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждения за работата си.


ПРАВОМОЩИЯ

Чл.22. Управителният съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него.

 2. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.

 3. Избира и освобождава Изпълнителен директор на Браншовата камара, определя неговото възнаграждение и възнаграждението на щатните служители.

 4. Приема планове и програми за дейността на Браншовата камара.

 5. Приема и внася в Общото събрание проект за бюджет.

 6. Приема счетоводния отчет и баланса на Браншовата камара за изтеклия период и предлага размера на имуществените вноски пред Общото събрание.

 7. Взема решения за участия и прекратяване на участия в други организации.

 8. Взема решения за откриване и закриване на клонове, определя техния Управител и бюджет.

 9. Одобрява вътрешните правила за работа на изпълнителните органи на Браншовата камара.

 10. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.

 11. / Изм. с Решение от 26.11.2008 г./ Приема решения за промяна на седалището и адреса на Браншовата камара.

 12. Взема решения за образуването, управлението и изразходването на паричните фондове в случаите, когато това не е регламентирано от конкретен договор или други нормативни документи.

 13. Учредява награди и символи на Браншовата камара и приема решения за стимулиране на нейните членове, на отделни фирми и организации, колективи и специалисти, за постигане значителни успехи в осъществяване на целите и задачите на Браншовата камара.

 14. Определя ликвидатор.

 15. Управлява активите на Браншовата камара и взема решения за разпореждане с финансовите й средства.

 16. Взема решение за вписване на физически лица от бранша в регистъра на Браншовата камара.

 17. Взема решения за командироване в чужбина на членове на УС или членове на Браншовата камара по предложение на Председателя или Изпълнителния директор и утвърждава разходите за тези командировки.

 18. Определя броя и съгласува щата на административния персонал на Браншовата камара, предложени от Председателя.


СВИКВАНЕ

Чл.23.(1). Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя му най-малко веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свиква Управителния съвет на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му, в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането трябва да бъдат посочени причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок Управителният съвет не бъде свикан от Председателя, може да го свиква всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(2). Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие - от определен от Управителния съвет негов член.

(3). Заседанието на Управителния съвет се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(4). За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.

(5). Член на Управителния съвет ще се счита за изключен в случай на допуснати повече от 3 последователни или 5 в рамките на една година безпричинни отсъствия от заседанията на съвета.

(6). Решението по ал.5 се взима от останалите членове на УС, след изслушване на изключвания член, относно причините за отсъствията му от заседанията на УС.

(7). Изключеният по реда на ал.5 член на УС се замества с нов на следващото Общо събрание на Камарата.

(8). За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя и Протоколчика.


РЕШЕНИЯ И ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.24.(1). Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.22, т.2, 10 и 14 - с мнозинство от всички членове.

(2). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл.25. Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от Общото събрание по искане на всеки член на Браншовата камара. Искането може да се прави в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по късно от една година от деня, в който решението е било взето.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ СЪДЕБЕН СПОР

Чл.26. По съдебни спорове между Браншовата камара и членовете на Управителния съвет, тя се представлява от лица, избрани от Общото събрание.


В. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


ПРАВОМОЩИЯ

Чл.27. Председателят на Управителния съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

 2. Ръководи заседанията на Управителния съвет.

 3. Предлага до двама Зам.председатели за избор от Управителния съвет.

 4. Получава хонорарно възнаграждение, съобразно допълнително договаряне.


Г. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ

Чл.28.(1). Контролният съвет:

 1. /Изм. с Решение от 06.04.2023 г./ Контролният съвет се състои от не по-малко от 3 членове, които се избират измежду членовете на Браншовата камара на Общото събрание за срок до 5 години. Контролният съвет избира Председателя си от своя състав.

 2. Не могат да бъдат членове на Контролния съвет лицата, посочени в чл.21, ал.6, както и лицата, които са били членове на предходния Управителен съвет.

Чл.29.(1). Контролният съвет:

 1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

 2. Контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на Браншовата камара.

 3. Контролира за правилното опазване на имуществото на Браншовата камара.

 4. Дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на Браншовата камара и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

(2). Членовете на Контролния съвет могат да участвуват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

(3). Когато установи съществени законови нарушения и нарушения на Устава, Контролният съвет прави искане пред Управителния съвет за свикване на Общото събрание.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


ПРАВОМОЩИЯ И ОТЧИТАНЕ

Чл.30.(1). Изпълнителният директор извършва действия по управление на текущите работи на Браншовата камара в рамките на представените му права от Управителния съвет и под негово ръководство.

(2). Той представлява Браншовата камара пред други органи, организации, юридически и физически лица в рамките на предоставените му пълномощия от Управителния съвет.

(3). Назначава, освобождава и ръководи дейността на щатните и на граждански договор служители.

(4). Изпълнява и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Чл.31. Изпълнителният директор отчита своята дейност пред Управителния съвет.

Чл.32. Изпълнителният директор получава заплата на базата на сключен договор.

Чл.33. Привлечените като експерти сътрудници получават хонорари, съобразено сключените договори, извършената работа и действащите в страната разпоредби.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.34.(1). Браншовата камара се представлява от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор, заедно и поотделно.

(2). Управител на клон представлява Браншовата камара по отношение дейността на клона.


V. ИМУЩЕСТВО

СЪСТАВ И ИЗТОЧНИЦИ

Чл.35.(1). Браншовата камара формира своето имущество от право на собственост и други вещни предмети, права на интелектуалната собственост и права на вземане.

(2). Източници на имущество на Браншовата камара са: имуществени вноски /встъпителни, редовни и допълнителни/, лихви по депозирани суми, лицензионни възнаграждения и от атестиране, приходи от собствени имоти и дейности, дарения и други източници, разрешени от закона.

(3). Въпросът за промяна на имуществените вноски се поставя за обсъждане в Управителния съвет, не по-късно от последното му заседание преди Общото събрание.

(4). Заплащането на годишните имуществени вноски става не по-късно от 30 юни на текущата година.

(5). Членовете на Браншовата камара, които не са заплатили имуществените вноски не могат да ползват правата на членове на Браншовата камара.

(6). Допълнителни имуществени вноски се събират по решение на Управителния съвет.

(7). Браншовата камара не може да получава дарения от политически партии и сдружения.

(8). Браншовата камара не разпределя печалба.


РЕЖИМ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Чл.36. Браншовата камара държи свободните си парични средства в банки. Тя може да ги влага в държавни или гарантирани от държавата ценни книжа, ценни книжа приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, други инвестиционни инструменти или в стабилни търговски дружества, като се ръководи от съображения за сигурност на вложените средства.


ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.37.(1). За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на тази дейност, Браншовата камара може да образува фондове.

(2). Фондовете по предходната алинея могат да бъдат общи, а за конкретни случаи - специално обособени от средства на съответно заинтересовани членове на Браншовата камара.

(3). Редът и условията за събиране на имуществените фондове за специално обособените фондове за конкретни случаи се определят от Управителния съвет и се предлагат на заинтересувани лица.


РАЗХОДИ

Чл.38.(1). Браншовата камара извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения бюджет. В бюджета могат да се предвиждат средства за подпомагане /възмездно или безвъзмездно/ на изпаднали във временно затруднение нейни членове.

(2). По решение на Общото събрание може да се възложи на Управителния съвет при необходимите финансови предпоставки актуализиране на утвърдения годишен баланс.

(3). Не могат да се предоставят средства под каквато и да е форма на политически партии и движения.


ОБЩ РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ

Чл.39.(1). Всички приходи на Браншовата камара, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото й и служат за постигане на целите й.

(2). Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба между членовете на Браншовата камара.VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.40.(1). Решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и прекратяване на Браншовата камара се вземат от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

(2). Не се допуска сливане с политически партии и движения и вливане в тях.


VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.41.(1). При прекратяване на Браншовата камара по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(2). Управителният съвет може да определи за ликвидатор лице, което не е член на Браншовата камара, но за него се прилага чл.21, ал.6.

Чл.42. Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.


VIII. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.43. Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание по чл.14, т.4.

Чл.44. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора се определят от Управителния съвет.


Този Устав е приет на учредително събрание на ББК “Пътища”, състояло се в гр. София на 20.01.1994 г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 29.03.2001г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 15.05.2003г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 12.10.2006г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 28.11.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 23.04.2014г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 1 6 .09.2020г., изменен с Решение на Общото събрание от 0 6 .04.2023г.


Измененията и допълненията са приети във връзка със Закона за юридическите лица с нестопанска цел /обн. ДВ бр. № 81/2000 г./