Документи за приемане на нови членове

Заявление за членство

Декларация в съответствие със ЗОП

Информационна карта


С подаване на онлайн заявление, вие се съгласявате с общите условия и Устава на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“.  

Приложените документи „Заявление за членство“, „Декларация в съответствие със ЗОП“ и „Информационна карта“ е необходимо да ги попълните и изпратите на имейл: bbcroads@gmail.com

След проверка на получените документи в най – кратък срок ние ще се свържем с вас.  

Членството на фирмата ще е редовно, след заплащане на встъпителния членски внос и годишния членски внос.  

След заплащане на вноските ще получите оригинална фактура и Удостоверение за членство в камарата.  

Данните за фирмата ще бъдат качени в уеб-сайта на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“, секция „Членове”.  

ПРИЕМАНЕ

Чл.7.(1). /Изм.с Решение от 23.04.2014 г./ Нови членове на Браншовата камара се приемат, при едновременно наличие на следните предпоставки:  

Отговарят на Критериите за приемане на нови членове;  

Депозирано писмено заявление за членство до УС, в което заявяват съгласието си с Устава на Сдружението;  

Документ за платена встъпителна вноска.  

Заявлението за членство се разглежда на първо заседание на Управителния съвет след постъпването й.  

(2). Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.  

(3). Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на Браншовата камара по реда на чл.25 от Устава.