За Българската браншова камара "Пътища"

Българска браншова камара "Пътища" е регистрирана през 1994 год. с решение на Софийски градски съд, като юридическо лице с нестопанска цел. Камарата извършва своята дейност в частна полза на членовете си, въз основа на Устав, в изпълнение на решенията на органите й за управление и при спазване на законите на Република България.

Към 2024 г. членовете на камарата са 80 фирми, извършващи всички дейности от областта на сектор инфраструктурно строителство.

Българска браншова камара "Пътища" е асоцииран член на АИКБ - Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Камарата на строителите в България.

Като активен участник в обществения диалог Българска браншова камара „Пътища“  е признат партньор на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Агенция "Пътна инфраструктура" и отрасловите синдикати в България.

Мисията на Българска браншова камара „Пътища“ е да подпомага успешното развитие на пътния бранш в България и утвърждаването на обществения авторитет на фирмите членуващи в ББКП.

В камарата членуват:


Камарата има 3 секции:

  •  Строителство, експлоатация и поддържане на пътища и пътни съоръжения
  •  Консултантска дейност, строителен надзор, проектиране
  • Търговска дейност


 Решение за създаване на ББКП

Нашия екип