ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

28 години  Българска Браншова Камара "ПЪТИЩА"

На 20.01.1994 г. се състои  Учредително събрание за основаване БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА”

На 30.03.1994 г. с Решение на Софийски градски съд БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА” е регистрирана и вписана в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел.

Вписан е и УСТАВ.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И

 1. АСФАЛТОВИ ПОКРИТИЯ”ЕООД-гр.В.Търново–инж. Тодор Тодоров

 2.  „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД-гр.Враца -  инж.Веселин Гоцев

 3.  „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО”ЕООД-гр.Разград - инж.Красимир Узунов

 4.  „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-гр.Стара Загора-инж.Николай Михайлов

 5.  „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ” ЕООД-гр.Търговище - инж. Стоян Михов

 6.  „ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-гр.Смолян- инж. Веско Тютюнев

 7.  „ПЪТИЩА” ЕООД-гр.Пловдив – инж. Ангел Коджаманов

 8.  „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД-гр.Габрово - инж.Георги Ганчев

 9.  „ВИДАПЪТСТРОЙ” ЕООД-гр.Видин – инж. Алеш Драганов

 10.  „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-гр.Благоевград – инж.Здравко Илиев

 11.  „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД-гр.Варна - инж. Николай Николов

 12.  „ПЪТСТРОЙ” ЕООД-гр.Ловеч - инж. Христо Христов

 13.  „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ” ЕООД-гр.Силистра – инж. Петър Лазаров

 14.  „ПЪТИЩА” ЕООД-гр.Шумен – инж. Георги Григоров

 15.  „ПЪТНОСТРОИТЕЛНАФИРМА”ЕООД-гр.Ямбол–инж.Трендафил Трендафилов

 16.  „ПЪТСТРОЙКОМПЛЕКТ” ЕООД-гр.Перник –инж. Асен Аризанов

 17.  „АБ” ЕООД-Хасково – инж. Стою Колев

 18.  „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД-гр.Добрич–инж. Валентин Зеленченко

 19.  „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД-гр.Русе – инж.Емил Кирчев

 20.  „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М”ЕООД-гр.Монтана– инж. Мариян Гълчанов

 21.  „ПЪТИЩА” ЕООД-гр.Пазарджик – инж. Ангел Палев

 22.  „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-гр.Плевен – инж. Милчо Кутуев

 23.  „ГРАНИТ” ЕООД-гр.Кюстендил – инж. Румен Велинов

 24.  „БУРГАСПЪТСТРОЙ” ЕООД-гр.Бургас – инж. Стефан Вълчев

 25.  „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-гр.Карджали–инж. Атанас Кюпреджиев

 26.  „БИНДЕР” ЕООД-гр.Сливен – инж.Юри Ковачев

 27.  „ПЪТСТРОЙ – 92” ЕООД-гр.София – инж. Иван Цеков

 28.  „КВАЛИКОМ” ЕООД-гр.София – инж. Чавдар Георгиев


Избрани  са органи за управление в състав: 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 1. инж. Иван Илиев Цеков-Председател на Управителния съвет

 2. инж. Атанас Николов Кюпреджиев

 3. инж. Емил Петров Кирчев

 4. инж. Христо Петров Христов

 5. инж. Юри Славов Ковачев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 1. инж. Николай Ганчев Михайлов – Председател на Контролния съвет

 2. инж. Ангел Петков Коджаманов

 3. инж. Георги Славчев Григоров


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

1. Инж. Петко Генчев Мараджиев.

До 29.03.2001 г. състава не е  променян

На 29.03.2001 г. е проведено  Общо отчетно-изборно събрание. Избрани са   нови Управителен  и Контролен съвет в състав:


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 1. Инж. Румен Косев Йовчев  -  Председател на Управителния съвет

 2. Инж. Петър Трифонов Стефанов

 3. Г-н Красимир Павлов Илиев

 4. Инж. Иван Илиев Цеков

 5. Инж. Росен Иванов Колелиев

 6. Инж. Валентин Венев Зарев

 7. Инж. Марин Господинов Иванов


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 1. Инж. Николай Ганчев Михайлов - Председател

 2. Инж. Георги Славчев Григоров

 3. Инж. Сефан Аспарухов Стоев


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

        

       Инж. Петко Генчев Мараджиев.


        На 11.09.2002 г. Инж. Петко Мараджиев е освободен от длъжност Изпълнителен директор и за такъв е назначен Инж. Димитър Събев.

Инж. Димитър Събев изпълнява длъжността до 16.09.2002 г. 


        От 01.11.2003 г., за Изпълнителен директор на ББК „Пътища“ е назначен инж. Иван Бойков.

        От 01.11.2003 г. с Решение на Управителния съвет се създава длъжността Главен секретар на Камарата. За Главен секретар е назначен инж. Христо Славчев. Той изпълнява тази длъжност до 10.06.2005 г.

        На 13.05.2004 г.  е проведено Общо отчетно-изборно събрание.  Съставът на Управителния и  Контролния съвет  остава непроменен. Изпълнителен директор е инж. Иван Бойков
        На 12.10.2006 г. е проведено Общо отчетно-изборно събрание. Избрани са   нови Управителен  и Контролен съвет в състав:УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 1. Инж. Румен Косев Йовчев - Председател

 2. Инж. Петър Трифонов Стефанов

 3. Инж. Иван Илиев Цеков

 4. Инж. Росен Иванов Колелиев

 5. Инж. Валентин Венев Зарев

 6. Инж. Николай Ганчев Михайлов

 7. Инж. Васил Неделчев Неделчев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 1. Инж. Албен Родопманов - Председател

 2. Инж. Кирил Цоцомански

 3. Инж. Стефан Стоев


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                 

           Инж. Иван Бойков


           На 01.08.2007 г. за Главен секретар е назначена инж. Андриана Георгиева.

           На 16.10.2008 г. на заседание на Управителния съвет е взето решение за освобождаване на инж. Иван Бойков от длъжността Изпълнителен директор поради преминаване на работа в Камарата на строителите в България (КСБ).

           За Изпълнителен директор е назначен г-н Велико Желев.

           На 28.11.2008 г.  е проведено Общо отчетно-изборно събрание .  Избрани са   нови Управителен  и Контролен съвет в състав:


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 1. Инж. Румен Йовчев-Председател на УС 

 2. Инж. Валентин Зарев - Зам.председател за секция “Консултантска и проектантска дейност”

 3. Инж. Васил Неделчев - Зам. председател за секция “Строителство и експлоатация”

 4. Инж. Иван Цеков

 5. Инж. Петър Стефанов

 6. Инж. Цветан Цонев

 7. Г-н Велико Желев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


1. Инж. Албен Родопманов

2. Инж. Николай Иванов

3. Инж. Любов Петкова


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

       Г-н Велико Желев.


      На 19.05.2010 г. с решение на Управителния съвет e избран нов Изпълнителен директор  - инж. Андриана Георгиева.

      На 27.08.2010 г. с решение на Управителния съвет е избран нов Председател на Управителния съвет - инж. Иван Цеков.

      На 07.04.2011 г. е проведено Общо отчетно-изборно събрание. Избрани са   нови Управителен  и Контролен съвет в състав:


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


 1. Инж. Стефан Чайков  -Председател на УС

 2. Инж. Цветан Цонев -   Заместник председател               

 3. Г-н Иван Иванов - Заместник председател                                         

 4. Инж. Иван Митрев -  Заместник  председател        

 5. Г-н Николай Иванов

 6. Инж. Милош  Поцков

 7. Г-н Здравко Милев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 1. Валентин Зарев - Председател

 2. Тони Петров

 3. Йордан Кълвачев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


      Инж. Андриана Георгиева


       На 23.08.2013 г.  на заседание на УС,  инж. Стефан Чайков, по негова молба,  е освободен от поста Председател на УС, поради преминаване на работа в АПИ като Председател на Управителния съвет на Агенция Пътна Инфраструктура.

       На 09.09.2013 г.   за Председател на Управителния съвет на ББК  „Пътища” е избран г-н Николай Иванов.

       На 23.04.2014 г. е проведено Общо отчетно-изборно събрание. Избран е нов Управителен съвет:


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 1. Инж. Павел Диковски - Председател на Управителния съвет

 2. Инж. Цветан Цонев

 3. Инж. Иван Митрев

 4. Инж. Милош Поцков

 5. Г-н Николай Иванов

 6. Инж. Живко Недев

 7. Г-н Здравко Милев

      
     Контролният съвет остава  непроменен.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


     1.  Инж.  Валентин Зарев – Председател

     2.  Г-н Тони Петров

     3. Г-н Йордан Кълвачев

   

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

      

         Инж. Андриана Георгиева

       

         На 16.03. 2017 г.  на Заседание на Управителния съвет е назначен нов Изпълнителен директор – инж. Лазар Лазаров.

         Инж. Андриана Георгиева е назначена на длъжността Главен секретар на ББК „Пътища“.

          На 26.04.2017 г. е проведено Общо отчетно-изборно събрание. Избрани са   нови Управителен  и Контролен съвет в състав:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 1. Инж. Стефан Чайков - Председател на Управителния съвет
 2. Инж. Павел Диковски
 3. Инж. Живко Недев
 4. Г-н Камен Кичев
 5. Г-н Стефан Тотев
 6. Г-н Мирослав Манолов
 7. Г-н Здравко Милев

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


 1. Г-н Антон Тасков

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


      Инж. Лазар Лазаров

    

На заседание от 11.09.2019 г.Управителният съвет провежда изслушване на двама от членовете на Управителния съвет - г-н Мирослав Манолов и г-н Здравко Милев. Двамата са заявили, че не представляват вече фирмите, които са ги излъчили и съответно са били избрани за членове на Управителния съвет и прекратяват дейността си  като такива.

На 18.09.2019 г.  е проведено Общо събрание. Избор на членове за попълване на Управителния съвет.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 1. Инж. Стефан Чайков
 2. Инж. Живко Недев
 3. Г-н Камен Кичев
 4. Инж. Стефан Тотев
 5. Инж. Павел Диковски
 6. Инж. Иван Кацаров
 7. Г-н Тенчо Пасков


             Контролният съвет остава  непроменен.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ1. Д-р инж. Петко Николов – Председател на Контролния съвет

2. Инж. Димо Кисов

3. Г-н Антон Тасков


На 16.09.2020 г. е проведено Общо отчетно-изборно събрание. Избрани са нови Управителен и Контролен съвети:


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


     

1. инж. Стефан Чайков – Преседател на Управителния съвет

2. инж. Живко Недев- Заместник-председател н на Управителния съвет а УС

3. инж. Павел Диковски- Заместник – председател на Управителния съвет

4. инж. Иван Кацаров

5. инж. Даниел Димитров

6. инж. Стефан Тотев

7. инж. Георги Кичуков

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ1. Г-жа Маргарита Попиванова- Председател на Контролния съвет

2. инж. Антон Тасков

3. инж. Георги Златев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Инж. Лазар Лазаров


На 01.10.2020 г. за Главен секретар е назначена инж. Лорета Димитрова.


             На 14.04.2022 г. е проведено Общо събрание. Избор на членове за попълване на Управителния съвет.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                      УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. инж. Стефан Чайков – Преседател на Управителния съвет

2. инж. Живко Недев- Заместник-председател н на Управителния съвет а УС

3. инж. Павел Диковски- Заместник – председател на Управителния съвет

4. инж. Иван Кацаров

5. инж. Мирослав Шишков

6. инж. Стефан Тотев

7. инж. Георги Кичуков


                                                                                                                              КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


1. Г-жа Маргарита Попиванова- Председател на Контролния съвет

2. инж. Антон Тасков

3. инж. Георги Златев


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Инж. Лазар Лазаров

            От учредяването си през 1994 г. до сега ББК „Пътища е управлявана от 10 екипа Управителен съвет, 7 екипа Контролен съвет и 6 Изпълнителни директора.