ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

0,00 лв 0.0 BGN

0,00 €

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ББК ПЪТИЩА


УСТАВ НА ББК ПЪТИЩА
КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО

РАЗМЕР НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ:

1. ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2000.00 лева

2. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 1000.00 лева

ЗА КОНСУЛТАНТСКИ И ПРОЕКТАНТСКИ ФИРМИ:

1. ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 1000.00 лева

2. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 500.00 лева

Документи за приемане на нови членове

    С подаване на онлайн заявление, вие се съгласявате с Устава на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“.
    Приложените документи „Заявление за членство“, „Декларация в съответствие със ЗОП“ и „Информационна карта“ е необходимо да ги попълните и изпратите на имейл: office@bgroads.com
    След проверка на получените документи в най – кратък срок ние ще се свържем с вас.
    Членството на фирмата ще е редовно, след заплащане на встъпителния членски внос и годишния членски внос.
    След заплащане на вноските ще получите оригинална фактура и Удостоверение за членство в камарата.
    Данните за фирмата ще бъдат качени в уеб-сайта на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“, секция „Членове”.

ПРИЕМАНЕ

Чл.7.(1). /Изм.с Решение от 23.04.2014 г./ Нови членове на Браншовата камара се приемат, при едновременно наличие на следните предпоставки:
Отговарят на Критериите за приемане на нови членове;
Депозирано писмено заявление за членство до УС, в което заявяват съгласието си с Устава на Сдружението;
Документ за платена встъпителна вноска.
Заявлението за членство се разглежда на първо заседание на Управителния съвет след постъпването й.
(2). Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.
(3). Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на Браншовата камара по реда на чл.25 от Устава.